Zen School of Shiatsu

Zen Shiatsu Teaching Evaluation

zen shiatsu school logo.jpg (41856 bytes)

finding_Spirit_web.jpg (4007 bytes)
click pic

Zen School of Shiatsu

Shiatsu Coursework

Shiatsu Reading List

Shiatsu Teaching